Border Bottom Android Studio cách đơn giản nhất thêm các đường viền dưới chân vào các dòng hiện có trong textview border android.

Việc thiết kế các đường viên dưới cùng trong các TextView,Layout trong android studio theo một phong cách nhất định nào đó giúp cho các ứng dụng của bạn trở lên đẹp hơn và thu hút lượng người dùng sử dụng các ứng dụng của bạn.

Các bạn làm theo các bước sau.

Tạo mới một File style_name.xml trong folder Drawable  .

Code File style_name.xml .

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
  <item android:gravity="bottom">
    <shape>
      <size android:height="1dp" />
      <solid android:color="#17a2e3" />
    </shape>
  </item>
</layer-list>

Code File Activity_main.xml .

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">


  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_margin="10dp"
    android:layout_marginTop="104dp"
    android:text="Border bottom android layout 1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_margin="10dp"
    android:text="Border bottom android layout 2"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView1" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_margin="10dp"
    android:text="Border bottom android layout 3"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Trong mỗi một textview của File  Activity_main.xml  các bạn thêm dòng code  android:background:”@drawable/style_name”.

File Code  Activity_main.xml đầy đủ.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">


  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_margin="10dp"
    android:layout_marginTop="104dp"
    android:background="@drawable/style_name"
    android:text="Border bottom android layout 1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_margin="10dp"
    android:background="@drawable/style_name"
    android:text="Border bottom android layout 2"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView1" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_margin="10dp"
    android:background="@drawable/style_name"
    android:text="Border bottom android layout 3"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Hình ảnh .

Border Bottom Layout Android Studio
Border Bottom Layout Android Studio
71 / 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *